Responsive image

ทัวร์พม่า 1 วัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)

พม่าวันเดียว ก็เที่ยวได้ สายการบินนกแอร์ เดือนมกราคม 2563

เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดสก๊อต เมนูอาหาร ชาบู
**ไม่รวมค่าทิปไกด์ 2,000 บาท

รหัสทัวร์ : ORI-RGN-001-JAN 2020
วันเดินทาง

มกราคม 2563

พม่าวันเดียว ก็เที่ยวได้ สายการบินนกแอร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดสก๊อต เมนูอาหาร ชาบู
**ไม่รวมค่าทิปไกด์ 2,000 บาท

รหัสทัวร์ : ORI-RGN-001-FEB 2020
วันเดินทาง

กุมภาพันธ์ 2563

พม่าวันเดียว ก็เที่ยวได้ สายการบินนกแอร์ เดือนมีนาคม 2563

เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดสก๊อต เมนูอาหาร ชาบู
**ไม่รวมค่าทิปไกด์ 2,000 บาท

รหัสทัวร์ : ORI-RGN-001-MAR 2020
วันเดินทาง

มีนาคม 2563